SEGÉDLET

A faanyagvédelem, a faanyagvédőszer gyártás és forgalmazás jogi szabályozása az Unióban és Magyarországon c. cikkhez

BETÜSZAVAK, RÖVIDÍTÉSEK

ADR         Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road = Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló első egyezmény 1890-ben jött létre. Az ADR egyezményt az európai országok kötötték 1957-ben Genfben, amelyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott. Az ADR a veszélyes árukat nemzetközileg egységes áruosztályokba sorolja, és a veszélyesség mértékétől függően más-más szabályokat ír elő. Rögzíti az áru csomagolásának módját, Meghatározza, hogy egy szállítójárművel mekkora rakomány szállítható. Pontos előírásokat tesz a csomagok - és az azokat szállító járművek - azonosítását segítő veszélyességi bárcák használatára. Meghatározza az útvonal kijelölésének irányadó elveit, a jármű vezetőjének feladatát az áru átvételekor, leadásakor és baleseti szituációkban egyaránt.

BM-GKM-KvVM
                  Belügyminisztérium - Gazdasági és Közlekedési Minisztérium –  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.
 
CAS        Chemical Abstracts Service, a vegyi anyagok azonosítására szolgáló  
                regisztrációs szám. Az American Chemical Society által üzemeltetett  
                intézmény, székhelye Columbus, Ohio, USA.
 
CEN        Comité Européen de Normalisation, Európai Szabványügyi     
                Bizottság.
 
CEN/TC  CEN/ Technical Committee, CEN Technikai Bizottság
 
DDT         Diklór-difenil-triklóretán. Nagy hatású rovarölőszer, de a  
                melegvérűek szervezetében felhalmozódva súlyos károkat okoz.
 
DIN         Deutsches Institut für Normung. Német Szabványosítási Intézet          
               A rövidítés a német nemzeti szabvány megjelölésére szolgál.
EC szám, vagy EK szám, vagy EINECS szám:
                                  European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 1981. szept. 18-tól az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi anyagot tartalmazó Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. Az EINECS-ben szereplő valamennyi anyag rendelkezik azonosító kóddal (röviden EC, vagy EK számmal).
 
EK          Európai Közösség
               (2009. november 30-ig EK, majd 2009. december 1-től EU, azaz
                Európai Unió)
EN          Euro Norm, Europen Standard, euro szabvány Európai Szabvány
                                 Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), által koordinált szabványosítási rendszer. Célja az európai kereskedelmi akadályok felszámolása az európai ipar és a fogyasztók érdekében. A szervezetnek tagja 31 van. A közös szabvány érdekében az összes tagországban minden korábban érvényben volt, de az EN szabvánnyal ellentétes nemzeti szabványt visszavonnak, így elérhetik, hogy a termékek sokkal szélesebb piacokra is eljussanak és alacsonyabb fejlesztési és tesztelési költségek jelentkezzenek.
 
    ENSZ     Az Egyesült Nemzetek Szervezete, röviden ENSZ (angol rövidítése UN(O) nemzetközi szervezet, amely az államok közti együttműködést hivatott elősegíteni a nemzetközi jog és biztonság, a gazdasági fejlődés, a szociális ügyek és az emberi jogok terén, valamint a világbéke elérésében. A második világháború után, 1945-ben a Népszövetség utódjaként azzal a céllal alapították, hogy megelőzzék a háborúkat és lehetőséget adjanak az országoknak problémáik megtárgyalására. A tagországok száma jelenleg 192, beleértve csaknem az összes elismert független államot. A nemzetközi területnek számító New York-i székházából az ENSZ különleges ügynökségei anyagi és közigazgatási ügyekről döntenek.
 
ENV        Európai előszabvány
 
ETA        European Technical Approval, Európai Műszaki Engedély. 
                                Az Európai Unió tagállamai által létrehozott, a jóváhagyó szervezeteket összefogó, az építési termék irányelv rendelkezései szerint a Műszaki Engedélyezés Európai Szervezete (European Organisation for Technical Approvals, EOTA) adja ki.
                   ETAG    Útmutatók, amelyeket a Műszaki Engedélyezés Európai Szervezete (European Organisation for Technical Approvals, EOTA) Munkacsoport állított össze. Az építésben használt készletek (alkatrészek, szerkezetek) teljesítőképességi követelményeit, teljesítőképesség vizsgálatára használt igazolási módszereit, a rendeltetésszerű felhasználás során tanúsított teljesítőképességének értékelési módszereit és a készletek feltételezett tervezési és építményekbe történő beszerelési feltételeit állapítják meg. Azokkal az épületként értékesített ipari úton készített készletekkel foglalkoznak, amelyek sorozatgyártásra szánt előre tervezett és előre-gyártott alkotóelemekből állnak. Ezek az ilyen készlet tartalmával kapcsolatos minimális követelményeket határozzák meg.
 
ESzCsM-FVM-KvVM
                Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium –
                Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium –  
                Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
                  ETTSZ   A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat.
                     ÉME        Építőipari Műszaki Engedély. A dokumentummal az építési célú termék adott célra való megfelelőségét igazolják. „Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól” szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet alapján készült vizsgálatokon alapuló engedélyt az ÉMI adja ki.
ÉMI        Építési Minőségellenőrző és Innovációs Kht. Építési termékszerkezetek vizsgálatára, minősítésére szakosodott magyar intézet.
 
ÉVM       Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium
 
FM          Földművelésügyi Minisztérium
 
                  GHS         Tágabb értelemben a GHS, vagyis a Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere az ENSZ új besorolási rendszere. Szűkebb értelemben az anyagok és keverékek (korábban: készítmények) osztályozását, címkézését és csomagolását szabályozó rendelet, az 1272/2008/EK számú rendelet, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-án fogadott el. Az Európai Közösség minden tagállamára érvényes szabályozás 2009. január 20-án lépett hatályba és egy átmeneti időszakot követően a jelenleg érvényben lévő osztályozási, címkézési és csomagolási irányelvek (67/548/EGK és 1999/45/EK) helyébe lép. A célja, a veszélyes anyagok azonosítása, a felhasználók informálása a veszélyekről a biztonsági adatlapon és a címkén feltüntetett standardizált szimbólumok és mondatok segítségével.
HCH        Hexaklór-ciklohexán. Klórozott szénhidrogén. Radikális rovarölőszer, 
               betiltásáig faanyagvédő szerek hatóanyagaként használták.
               Az emberi szervezetből nem ürül ki, és súlyos károkat okoz.
 
ICS         International Classification for Standards, Szabványok Nemzetközi
               Osztályozása.
 
MÉM      Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
MSZ        Magyar szabvány
 
MSZT      Magyar Szabványügyi Testület
 
MSZT/MB   az MSZT/Működési Területéhez tartozó Bizottság
 
MT          Minisztertanács
 
OKBI      Országos Kémiai Biztonsági Intézet
 
OTÉK     Országos Településrendezési és Építési Követelmények
 
OTH       Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 
ÖTM       Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
 
"Ü” Überwacht   Azon építőipari termékek jelölésére szolgál, amelyek a német Építési Szabályzatban közzétett műszaki előírásoknak megfelelnek, vagy amelyek alkalmazása általános építésfelügyeleti engedélyhez, általános építésfelügyeleti vizsgálati tanúsítványhoz, vagy eseti engedélyhez kötött. Az ilyen termékeket „Ü” jellel látták el.
 
„R”        „Risk” a veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló mondat.
RAL        Német Minőségbiztosító és -tanúsító Intézet.
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.
                                 A REACH rendszert az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) kezeli. A Helsinkiben székelő ügynökség fogja össze a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására irányuló folyamatokat annak érdekében, hogy ezek egységesen menjenek végbe az Európai Unió egész területén. A REACH által jelzett folyamatok célja, hogy kiegészítő információkkal szolgáljanak a vegyi anyagokról, biztosítsák azok biztonságos használatát és egyúttal az európai vegyipar versenyképességét. Döntéseinek meghozatala során az ügynökség a rendelkezésére álló legmegbízhatóbb tudományos és technikai adatokat és társadalmi-gazdasági információkat veszi figyelembe. Az ECHA vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatást, illetve technikai és tudományos tanácsadást is biztosít. A lehetséges vizsgálati lehetőségek felmérése és jóváhagyása révén az ügynökség minimálisra kívánja csökkenteni az állatkísérletek számát.
 
RMS        Ebben az oszlopban szerepel a referens tagállam, amelyiknek      
                feladata a kérdéses hatóanyaggal kapcsolatos vizsgálatok   
                elvégzése
 
„S”        „Safety” a veszélyes anyagok biztonságos használatára vonatkozó       
               mondat.
 
Így lehet uniós jogszabályokat keresni
magyarul, románul illetve mindkét nyelven egyszerre:
 
Példánkban "a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében
említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló 2032/2003/EK
rendelet módosításáról szóló 2005. június 13‑i 1048/2005/EK bizottsági
rendeletet" igyekszünk megkeresni.
 
2. Itt kattintsunk a kívánt nyelvre.
Megjegyzés: innen a magyar nyelvű változatot tekintjük át, de a jobb fölső sarokba klikkelve bármikor válthatunk a nyelvek között.
3. Balra fönt az "EGYSZERŰ KERESÉS"‑re (vagy valamelyik alatta lévő szövegre) kattintva keressük meg az adott jogszabályt.
Kereshetünk:
‑ Szavak szerint: itt elegendő beírni a rendelet címének egy részét (akár egyetlen szót is), de a rendeletből magából is beírhatunk egy szót vagy szókapcsolatot. Utóbbi esetben nyilván elég sok találatot fogunk kapni, de így elég könnyen áttekinthetjük, hogy melyik uniós jogszabályok tartalmazzák pl. a "biocid" szót, vagy mást.
- A dokumentum száma szerint: (természetes szám) példánkban ez a legegyszerűbb, mert tudjuk a dokumentum számát, tehát megadjuk az évszámot (2005) és a rendelet számát (1048).
- További lehetőségek szerint is kereshetünk:
(elfogadás, megjelenés stb. dátuma, elfogadó szerv, jogszabály típusa stb.) 4. Előbb‑utóbb, valamelyik keresési úton kapunk egy találati listát, ahol az egyes találatok kb. úgy néznek ki, mint most a mi példánk.
Tehát: 
 32005R1048
A Bizottság 1048/2005/EK rendelete (2005. június 13.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló 2032/2003/EK rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg) HL L 178., 2005.7.9., 1—98. o. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)  HL L 287M ., 2006.10.18., 109—206. o. (MT)
 
    Bibliográfiai adatok + Szöveg (a szöveg megjelenítése két nyelven)
 
* * *
 
Legfölül a jogszabály ún. CELEX‑száma található (amit a hivatalos
számából képeztek), alatta a címe, majd a megjelenés adatai
(HL = Hivatalos Lap).
 
Számunkra a legalsó három sorban található linkek érdekesek:
 
‑ Bibliográfiai adatok ‑ ide kattintva eljutunk a rendelet részletes adataihoz (cím, megjelenés, előkészítő dokumentumok, témakörök, kapcsolódó jogszabályok (előzmények, módosítások), nyelvek stb.)
‑ Bibliográfiai adatok + Szöveg (a szöveg megjelenítése két nyelven) ‑ ide kattintva a fenti adatok mellett a jogszabály szövegét is megláthatjuk. Ha az oldal tetején található kétbetűs nyelvkódok (pl. DE, FR, RO stb.) valamelyikére kattintunk, akkor egy olyan oldalra jutunk, ahol egyetlen képernyőn egymás mellett két hasábban két különböző nyelven találjuk meg a jogszabályt. Ha szerencsénk van (elsősorban az újabb szövegeknél), akkor még a tördelés is megegyezik, tehát pontosan egymás mellett látjuk például a román és a magyar bekezdéseket. Régebbi szövegeknél ehhez esetleg valamennyit görgetni kell a képernyőt.
 
‑ html ‑ A jogszabály szövege webes formátumban.
‑ pdf ‑ A jogszabály formátuma PDF (nyomtatható) formátumban.
 
Megjegyzés: az uniós jogszabályok is változnak, ezért fontos, hogy a "Bibliográfiai adatok" képernyőn a módosításokat is megnézzük. A html és a pdf változatok ugyanis az eredeti szöveget tartalmazzák, amely mára már módosulhatott. Lehet, hogy a bibliográfiai adatoknál egységes szerkezetbe foglalt változatot is találunk, ahol egyetlen dokumentumban láthatjuk az adott jogszabályt és a módosításait.
 
* * * * *
Az uniós jogszabályoknak két fő típusuk van:
 
Rendelet: közvetlenül érvényes az egész Európai Unióban ‑ többek között Romániában és Magyarországon is ‑ abban a formában, ahogy az a Hivatalos Lapban megjelent, és itt az EUR‑Lexen olvasható. Pont úgy működik, mintha magyar (vagy román) törvény vagy miniszteri rendelet lenne, az adott tagországnak semmit sem kell vele tennie. Ezért szokták "kemény" jogszabálynak hívni.
 
Irányelv ("puha" jogszabály): miután a Hivatalos Lapban (és az EUR‑Lexen) megjelent, a tagországoknak van egy‑két‑három évük, hogy a saját jogrendjükbe "átültessék", vagyis olyan törvény(eke)t, törvénymódosításokat, miniszteri rendeleteket stb. hozzanak, amelyek segítségével az irányelv az adott országban alkalmazható lesz. Ezek után tehát nem az adott irányelvet alkalmazzák az adott országban, hanem az irányelv alapján készült nemzeti jogszabályt. Az ország
jogszabályaiban mindig szerepel egy utalás az adott irányelvre. A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK tanácsi irányelvre Magyarországon pl. az alábbi jogszabályok hivatkoznak:
 
A román jogszabályok szintén elérhetők az interneten ingyen (csak sajnos nem tudom, hol).
 
A román hivatalos lap honlapja magyarul is létezik:
 
És van egy csomó jogszabályokat tartalmazó oldal, de utána kell járni, melyik mennyire használható:
 
 
Hasznos lehet még:
 
 
Faanyagvédelmi Tudásközpont

Telefon: 06 (26) 325 554
E-mail: 

Lap tetejére
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com